ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΣΟΦΙΑ ΓΚΕΜΙΣΗ»

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΓΚΕΜΙΣΗ» και το διακριτικό τίτλο «e-wisdom.gr» (εφεξής «Επιχείρηση»), η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (οδός Αριστοφάνους, αρ. 38 – τηλ: 6972861423) και οι Εμμανουήλ Μακρής, Ευάγγελος Νομικός είναι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων. Η Επιχείρηση ηλεκτρονικό εκπαιδευτήριο-φροντιστήριο, προσβάσιμο στους χρήστες του Διαδικτύου μέσω του συνδέσμου e-wisdom.gr.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, νοούνται οι πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα των υποκειμένων των δεδομένων, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H Επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και των υποψηφίων πελατών/μαθητών του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου-φροντιστηρίου, των επισκεπτών του ιστοτόπου (site) του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου-φροντιστηρίου της, των εγγεγραμμένων χρηστών στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της, των εργαζομένων και των υποψηφίων εργαζομένων της, των συνεργατών και των υποψήφιων συνεργατών της, καθώς και των προμηθευτών της. 

4. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών/μαθητών του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου-φροντιστηρίου της και την εν γένει άσκηση της δραστηριότητάς της. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τα εξής: 

α) Πελάτες/μαθητές (και γονείς/κηδεμόνες ανηλίκων μαθητών):

i) στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και αριθμός κινητού τηλεφώνου, 

ii) προσωπικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση,

iii) πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού (αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, IBAN κ.α.) και ΑΦΜ 

iv) πληροφορίες σχετικές με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»),

v) κωδικούς πρόσβασης (Η/Υ και email).

β) Εργαζόμενοι και Συνεργάτες: 

Στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα, ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, οικονομικά στοιχεία (ύψος μισθοδοσίας, κρατήσεις), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ασφαλιστικός φορέας, στοιχεία εκπαίδευσης

γ) Υποψήφιοι Εργαζόμενοι και Υποψήφιο Συνεργάτες: Στοιχεία ταυτότητας, τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, τηλέφωνο επικοινωνίας, email

δ) Προμηθευτές: Επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο επικοινωνίας, email, ονοματεπώνυμο προσώπων επαφής. 

ε) Επισκέπτες του ιστοτόπου (site) του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου/φροντιστηρίου: Δεδομένα cookies.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την  καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών/μαθητών του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου-φροντιστηρίου της και την αποτελεσματική άσκηση της δραστηριότητάς της, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. 

Η Επιχείρησή μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των ακόλουθων σκοπών: 

 • Για την παροχή, ανάπτυξη και ολοκλήρωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της.
 • Για τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, σχετικά με την εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση και την εκπαίδευση εξ αποστάσεως. 
 • Για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών πληρωμών. 
 • Για την εξυπηρέτηση τυχόν παραπόνων και αιτήσεων των πελατών /μαθητών μας και των τυχόν γονέων και κηδεμόνων τους, καθώς  και για την επικοινωνία μαζί τους.
 • Για την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών. 
 • Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) στους χρήστες που έχουν εγγραφεί στο Newsletter μας.
 • Για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης στον Ιστότοπό μας, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στα ενδιαφέροντα των χρηστών-επισκεπτών κάθε ιστοσελίδας,  για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, τη διαφήμιση της Επιχείρησης και τις προτάσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Για την τήρηση των φακέλων των εργαζομένων της, τη μισθοδοσία τους, την ασφάλιση και την επικοινωνία μαζί τους.
 • Για την τήρηση των φακέλων των συνεργατών της, την πληρωμή τους και την επικοινωνία μαζί τους.
 • Για την πρόσληψη νέου προσωπικού, την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων προς πρόσληψη και την επικοινωνία με υποψηφίους εργαζομένους και συνεργάτες.
 • Για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις της εκπαιδευτικής, φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
 

6. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ιστότοπός μας συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους και με τους ακόλουθους τρόπους :

α) Παρακολούθηση επισκεψιμότητας
Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των προσώπων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο.
Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ταυτοποιεί προσωπικά τον κάθε χρήστη. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική του αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό (βλ. την σχετική πολιτική προστασίας δεδομένων της Google στο link https://policies.google.com/privacy?hl=el). Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενο χρήστης μπορεί να βρεί στους οδηγούς προγραμματιστών της Google . Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA. Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψης του χρήστη σε σελίδες του ιστότοπου μας.
 
Facebook Pixel: Οι συνεργάτες μας μπορούν επίσης να επιλέξουν να κοινοποιήσουν στο Facebook πληροφορίες από τα cookies που έχουν τοποθετήσει στους τομείς των δικών τους ιστότοπων, ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό Facebook ή αν έχετε συνδεθεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα, τα cookies με την ονομασία _fbc ή _fbp μπορεί να χρησιμοποιούνται, στον τομέα συνεργάτη του Facebook στον οποίο ανήκει ένας ιστότοπος που επισκέπτεστε. Σε αντίθεση με τα cookies που έχουν τοποθετηθεί στους τομείς του Facebook, το Facebook δεν έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα cookies όταν βρίσκεστε σε άλλους ιστότοπους και όχι σε εκείνον όπου έχουν τοποθετηθεί, όπως π.χ. όταν βρίσκεστε σε έναν από τους δικούς μας τομείς. Εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς με τα cookies που έχουν τοποθετηθεί σε τομείς του Facebook. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων), τη μέτρηση των διαφημίσεων, τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων και την παροχή ασφαλέστερης εμπειρίας, όπως περιγράφεται Πολιτική του Facebook για τα cookies που μπορείτε να διαβάσετε στο link https://www.facebook.com/policies/cookies/.
 
β) Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτήριο-φροντιστήριό μας
Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να λάβει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου-φροντιστηρίου μας, το όνομά του και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που εισάγει κατά την εγγραφή του θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του ιστότοπου μας, μαζί με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη και την ώρα και την ημερομηνία που έλαβε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας.
Αυτές οι πληροφορίες δεν μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο (ούτε στους παρακάτω αναφερόμενους εκτελούντες την επεξεργασία).
 
γ) Το ιστολόγιό μας
Αν ο χρήστης επιλέξει να προσθέσει σχόλιο σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις στο ιστολόγιό μας, το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα εισάγει με το σχόλιό του θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του ιστότοπου μας, μαζί με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη και την ώρα και την ημερομηνία που υπέβαλε το σχόλιο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν το χρήστη ως συνεισφέροντα στην ενότητα σχολίων της αντίστοιχης ανάρτησης ιστολογίου και δεν μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο (ούτε στους παρακάτω αναφερόμενους εκτελούντες την επεξεργασία). Μόνον το όνομα του χρήστη  θα εμφανιστεί στον ιστότοπο που βλέπει το κοινό.
Το σχόλιό του κάθε χρήστη  και τα συσχετισμένα προσωπικά του δεδομένα θα παραμείνουν στον ιστότοπό μας, μέχρι
i) ο χρήστης να καταργήσει το σχόλιο ή
ii) να αφαιρέσουμε εμείς την ανάρτηση ιστολογίου.
Αν ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν το σχόλιο και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@e-wisdom.gr, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία σχολιάσατε.
Είναι αυτονόητο ότι εναπόκειται στην προσωπική ευθύνη του κάθε χρήστη να αποφεύγει την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων στο πεδίο σχολίων που ο ίδιος δημοσιεύει στον ιστότοπό μας.
 
δ) Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα “Επικοινωνήστε μαζί μας” ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαν αυτόν , κανένα από τα δεδομένα που παρέχει δεν θα αποθηκευτεί από τον ιστότοπό μας, ούτε θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο (ούτε στους παρακάτω αναφερόμενους εκτελούντες την επεξεργασία).
Τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) . Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.
 
ε) Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (NEWSLETTER)
Εάν π χρήστης επιλέξει να συμμετάσχει στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (newsletter), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας υποβάλει θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων της  Επιχείρησής μας και μπορεί να προωθηθεί στο info@e-wisdom.gr που μας παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη θα παραμείνει στη βάση δεδομένων μας (καθώς και στη βάση δεδομένων του https://mailchimp.com/ για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του https://mailchimp.com/ για μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέχρι ο χρήστης να ζητήσει ρητά την κατάργησή της από τη λίστα. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την κατάργηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τη λίστα χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιέχονται σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε, αλλά και σε οποιοδήποτε ενημερωτικό e-mail λαμβάνει ο χρήστης από εμάς.
Για όσο χρόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων μας (καθώς και στη βάση δεδομένων του https://mailchimp.com/ για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του https://mailchimp.com/ για μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.
 
7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ
Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ της Ιστοσελίδας μας και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS.
 
8. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ
 Η επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κάτωθι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας, κατ’ άρθρο 6 παρ. του ΓΚΠΔ (2016/679/ΕΕ):  
 • Τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Την εκτέλεση σύμβασης.
 • Τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις της Επιχείρησής μας.
 • Το έννομο συμφέρον της Επιχείρησής μας.
 
9. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛOYΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 
Τα 2 από αυτά τα τρίτα μέρη είναι εγκατεστημένα στις ΗΠΑ και συμμορφώνονται με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ .
 • Google
 • Facebook
 
10. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ
Αποδέκτες των δεδομένων που επεξεργάζεται η Επιχείρησή μας είναι οι εξής: 
 • Η Επιχείρησή μας, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Πάροχοι υπηρεσιών (πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, πιστωτικά ιδρύματα κλπ)
 • Ασφαλιστικοί Φορείς, φορολογικές και λοιπές διοικητικές αρχές. 
 
11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και οι προστηθέντες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Επιχείρησή μας:
 • να τηρούν εχεμύθεια, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται,
 • να μη διαβιβάζουν δεδομένα σε τρίτους Δεδομένα χωρίς έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας, 
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, 
 • να μας ενημερώνουν αμελλητί για κάθε περιστατικό παραβίασης των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται, 
 • να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των  Δεδομένων (979/2016/ΕΕ).
 
12. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Στην περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σας στο εξωτερικό, η Επιχείρησή μας διασφαλίζει ότι τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (979/2016/ΕΕ).
Στην περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε τρίτες χώρες απολαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.
 
13. ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Επιχείρησή μας διατηρεί τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός αν η κείμενη νομοθεσία (εκπαιδευτική, φορολογική, ασφαλιστική, εργατική) επιβάλλει τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 
 • Τα δεδομένα των πελατών/μαθητών μας  και τυχόν γονέων και κηδεμόνων τους  που λαμβάνουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες επί πληρωμή μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου-φροντιστηρίου μας,  διατηρούνται σύμφωνα με τις επιταγές της φορολογικής νομοθεσίας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την κάθε συναλλαγή.
 • Τα φορολογικά παραστατικά τηρούνται σύμφωνα με τις επιταγές της φορολογικής νομοθεσίας και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 
 • Τα δεδομένα των εργαζομένων της Επιχείρησής μας διατηρούνται σύμφωνα με τις επιταγές της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εργασιακής σχέσης και δέκα (10) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη της.  
 • Τα δεδομένα των συνεργατών της Επιχείρησής μας διατηρούνται σύμφωνα με τις επιταγές της φορολογικής νομοθεσίας, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της συνεργασίας και δέκα (10) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη της.  
 • Τα δεδομένα των προμηθευτών της Επιχείρησής μας  διατηρούνται σύμφωνα με τις επιταγές της φορολογικής νομοθεσίας, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συνεργασίας με τον εκάστοτε προμηθευτή και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά τη λήξη της συνεργασίας. 
 • Τα δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων και συνεργατών στην Επιχείρησή μας διατηρούνται (α) εάν επακολούθησε πρόσληψη ή σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης ή της σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας, ενώ (β) εάν δεν επακολούθησε πρόσληψη ή σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη συνέντευξη του υποψηφίου εργαζομένου ή συνεργάτη.
 • Τα δεδομένα Cookies των επισκεπτών της Ιστοσελίδας της Επιχείρησής μας διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την τελευταία επίσκεψη.
 • Τα δεδομένα των εγγεγραμμένων προσώπων στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της Επιχείρησής μας διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους. 
 
14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν, φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (ενδεικτικά περιορισμένη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους servers που χρησιμοποιούμε, χρήση ασφαλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου στο ηλεκτρονικό μας εκπαιδευτήριο-φροντιστήριο, κρυπτογράφηση, μεθόδους φυσικής ασφάλειας και καταστροφής αρχείων).
Τα μέτρα αυτά διαρκώς αξιολογούνται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 
15. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θα αναφέρουμε τυχόν παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών από το περιστατικό
 
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα Ενημέρωσης, Πρόσβασης  και Διόρθωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ιδίως για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες των δεδομένων, το χρόνο διατήρησής τους, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανακρίβειες και λάθη στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος, αλλαγή διεύθυνσης).  

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε μια αναφορά με όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε στέλνοντας μήνυμα στο info@e-wisdom.gr

Επίσης μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομά σας, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας καθώς και τις διευθύνσεις σας, καθώς και να αλλάξτε τον κωδικό σας ή να κάνετε ενημέρωση συνδρομής σε ενημερωτικά δελτία χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://e-wisdom.gr/my-account/

Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη λήθη:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, αν αυτά δεν είναι απαραίτητα πλέον για σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, στις περίπτωση που η συναίνεσή σας αποτελεί τη νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα του λογαριασμού σας και γενικώς τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού ή αποκλεισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας:: 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που εκτελεί ο ιστότοπός μας, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παρακάτω (βλ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ). Επίσης μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 
17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και εάν έχετε οποιαδήποτε απορία και εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρησή μας στο email: info@e-wisdom.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 6972861423.
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός  από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
 
18. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ
Η Επιχείρησή μας δεν λαμβάνει αποφάσεις και δεν προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας. 
 
19. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΓΚΕΜΙΣΗ»  και το διακριτικό τίτλο «e-Wisdom.gr» (εφεξής «Επιχείρηση»), η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (οδός Αριστοφάνους, αρ. 38 – τηλ: 6972861423) 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι οι Εμμανουήλ Μακρής, Ευάγγελος Νομικός.
 
20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Επιχείρησή μας επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, όπως συμπληρώνεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 
21. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).
 
22. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 29/01/2021. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
 
23. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.
Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Επιχείρηση που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά που απορρέει από τη χρήση του Site, τους Όρους Χρήσης του, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Χρήσης Cookies,  υπάγεται στη δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.